English|网站地图|旧版主站
博士学位授权点

             广西大学博士学位授权学科一览表

(2017.01)

学科

门类

一级学科

二级学科

备注

名称

代码

名称

代码

合计

8

 

经济学

(02)

应用经济学

0202

国民经济学

020201

 

区域经济学

020202

 

财政学

020203

 

金融学

020204

 

产业经济学

020205

 

国际贸易学

020206

 

劳动经济学

020207

 

数量经济学

020209

 

公共经济学

0202Z1

目录外设置

中国—东盟区域发展

0202Z2

目录外设置

理学

(07)

生物学

0710

植物学

071001

 

水生生物学

071004

 

微生物学

071005

 

遗传学

071007

 

发育生物学

071008

 

细胞生物学

071009

 

生物化学与分子生物学

071010

 

生物信息学

0710Z1

目录外设置

环境生物技术

0710Z2

目录外设置

海洋生物资源与环境保护

0710Z3

目录外设置

生物医学与药学

0710Z4

目录外设置

理学

(07)

生态学

0713

 

 

 

工学

(08)

电气工程

0808

电机与电器

080801

 

电力系统及其自动化

080802

 

高电压与绝缘技术

080803

 

电力电子与电力传动

080804

 

电工理论与新技术

080805

 

复杂系统控制与优化

0808Z1

目录外设置

电力装备与智能信息技术

0808Z2

目录外设置

工学

(08)

土木工程

0814

岩土工程

081401

 

结构工程

081402

 

市政工程

081403

 

供热、供燃气、通风及空调工程

081404

 

防灾减灾工程及防护工程

081405

 

桥梁与隧道工程

081406

 

水工程结构与水安全

0814Z1

目录外设置

建筑与城市环境技术

0814Z2

目录外设置

工学

(08)

化学工程与技术

0817

化学工程

081701

 

化学工艺

081702

 

生物化工

081703

 

应用化学

081704

 

工业催化

081705

 

材料化学工程

0817Z1

目录外设置

制药工程

0817Z2

目录外设置

农学

(09)

作物学

0901

作物栽培学与耕作学

090101

 

作物遗传育种

090102

 

植物种质资源学

0901Z1

目录外设置

作物环境及生态

0901Z2

目录外设置

农学

(09)

兽医学

0906

基础兽医学

090601

 

预防兽医学

090602

 

临床兽医学

090603

 

人兽共患病与公共卫生

0906Z1

目录外设置

工学

(08)

 

 

制糖工程

082202

仅有二级学科博士点

农学

(09)

 

 

植物病理学

090401

农学

(09)

 

 

动物遗传育种与繁殖

090501